Przejdź do treści Przejdź do stopki
 1.   Jak przetwarzamy dane osobowe?

Księgarnia  Ichtis Maria Kowalewska z siedzibą w Gdańsk u przy ulicy Piwnej 19/21 ( tel kontaktowy 58 305 84 38)  w świetle przepisów jest administratorem Państwa danych osobowych. Oznacza to, że odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami.

 

2. W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach:

– wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.:

 •          wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych;
 •          udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami;

– realizacji umowy której stroną jest osoba, której dane dotyczą ( np. wysyłka towaru kupionego w sklepie internetowym lub świadczenie usługi drogą elektroniczną)

z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:

 •          przez czas wykonywania obowiązków, np.: wystawienia faktury (podstawa prawna art. 6 ust.1c) RODO; podstawę tę będziemy nazywać obowiązkiem prawnym”);
 •          przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, no. podatkowe (podstawa prawna : obowiązek prawny);
 •          dane osobowe będą przechowywane do momentu posiadania konta w sklepie internetowym;

3. Które dane należy nam podać?

Do zawarcia umowy kupna-sprzedaży wymagamy podania przez Państwa danych na formularzu umowy ( jeślli ich Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy). Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otzrymamy nie będziemy mogli dzwonić na nr kontaktowy).

4. Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane przekazujemy:

 •          podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

– naszym pracownikom obsługującym  nasz sklep internetowy;

 •          innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:

– podmiotom prowadzącą działalność pocztową lub kurierską;

– podmiotom prowadzącym działalność  płatniczą ( banki, instytucje płatnicze)- w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz ;

-podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze praw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;

 

5. Dane z innych źródeł:

 •          jeśli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby w celu dokonania zwrotu ( podstawa – wykonanie umowy).

6. Przysługujące Państwu uprawnienia

mogą Państwo złożyć do nas  wniosek (dotyczący danych osobowych) o :

 •          sprostowanie danych osobowych;
 •          usunięcie danych;
 •          dostęp do danych ( o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);

z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek w Księgarnia IChtis. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje w których można z nich korzystać, wynikają z przepisów prawa.

 

6. Prawo sprzeciwu

Niezależnie od praw wymienionych powyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku nie będziemy juz mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że, wykażemy, iż istnieją:

 •          ważne prawnie uzasadnione podstawy  do przetwarzania danych. które wobec prawa uznaje się nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,
  lub
 •          podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7. Zgoda

Jeżeli wykorzystanie przez Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać.

8. Skarga

Mają Państwo prawo wnieść skargę do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że Przetwarzanie Państwa Danych osobowych narusza przepisy prawa.

9  kontakt

Księgarnia Ichtis Maria Kowalewska, ul. Piwna 19/21, 80-826 GdańskRegulamin zakupów w sklepie internetowym

§1

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Księgarnię Internetową ICHTIS prowadzoną przez kSIĘGARNIĘ iCHTIS z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piwnej 19/21, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o numerze NIP 593-120-10-22.

§2

1. Za „towary” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się książki, podręczniki, multimedia, muzykę, książki audio, puzzle, gry, filmy, dewocjonalia,, zamówienie których realizowane jest drogą tradycyjną, tj.: wysyłane Pocztą Polską lub kurierem albo przygotowywane do odbioru osobistego lub przez upoważnioną osobę w siedzibie Księgarni Ichtis

2, Przez „Klienta” należy rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej ale posiadającą zdolność prawną, korzystającą z Księgarni Internetowej Ichtis, w tym w szczególności dokonującą zakupów.

3. Za „Konsumenta” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się osobę fizyczną dokonującą zakupów w Księgarni Internetowej Ichtis niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j. z 2014 r. Dz. U. z 2014 r., poza. 121 z późn.zm.).  

4. Przez „Dni Robocze” rozumie się każdy dzień przypadający od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

§3

1. Klient wybiera towar  z oferty Księgarni prezentowanej na stronie internetowej www.ksiegarniaichtis.pl i składa zamówienie korzystając z ww. strony internetowej.

2. Z chwilą złożenia zamówienia w Księgarni Klient wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień związanych z realizacją zamówienia na podany przez siebie adres e-mail.

§4

1. Cena towaru wyświetlana przy tytule lub nazwie danej pozycji nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionego towaru. Na ostateczny koszt zamówienia składają się cena towaru i opłata za przesyłkę.


§5

1. Księgarnia dokłada najwyższej staranności, aby informacje o towarach jak najdokładniej odpowiadały rzeczywistości.

2. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, informacje o towarach podawane na stronach Księgarni stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

§6

Warunkiem realizacji zamówienia jest:

a) jego potwierdzenie przez Księgarnię, dokonane e-mailem przesłanym na adres podany przez Klienta, zawierające informacją o przyjęciu zamówienia, oraz

b) potwierdzenie złożenia zamówienia przez Klienta dokonane poprzez kliknięcie na wskazany link w otrzymanej wiadomości (email) z Księgarni,

a dodatkowo, z uwzględnieniem § 14 niniejszego Regulaminu, w przypadku dokonania wyboru sposobu płatności przez przelew bankowy wpłynięcie całej należnej kwoty (ceny) na konto Księgarni.

§7

W przypadku braku potwierdzenia zamówienia ze strony Księgarni w ciągu dwóch dni roboczych od dnia jego złożenia, należy powiadomić Księgarnię za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie, odpowiednio na adres: maria.kowalewska@ksiegarniaichtis.pl, lub pod numerem tel.: (58) 305 84 38

§8

1. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania, do momentu wyczerpania zapasów towarów w magazynie.

2. W celu zminimalizowania kosztów dostawy ponoszonych przez Klienta zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu wszystkich dostępnych towarów z zamówienia. Aktualny status zamówienia wysyłany jest na podany przez klienta adres email.

4. Na życzenie Klienta Księgarnia może podzielić zamówienie na kilka partii, każdorazowo pobierając od Klienta koszty przesyłki danej partii zamówienia.

§9

O niedostępności jakiegokolwiek zamówionego tytułu Księgarnia powiadamia za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

§10

1. W przypadku, gdy zamówienie obejmuje kilka pozycji towarów o zbliżonym czasie przygotowania do wysyłki ale występują trudności z uzyskaniem zamówionych tytułów, w celu zminimalizowania kosztów dostawy, zamówienie zrealizowane zostanie w całości w dłuższym okresie czasu (jednorazowa opłata za dostawę).

2. Na życzenie Klienta Księgarnia może podzielić zamówienie na kilka partii, każdorazowo pobierając od Klienta koszty przesyłki danej partii zamówienia.

§11

Zamówienie na towary zostanie zrealizowane w przeciągu 5 dni roboczych W przypadku trudności z realizacją zamówienia, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

§12

Zamówienie na towary zostanie zrealizowane, jeżeli będzie zawierało dane odbiorcy (imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej lub nazwę w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej), a także adres i telefon odbiorcy oraz adres jego poczty elektronicznej.

§13

Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Aktualny status zamówienia zostaje wysłany na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z siedzibą stacjonarną Księgarnia Ichtis mieszczącej się przy ulicy Piwnej 19/21 w Gdańsku pod nr telefonu /58/ 305-84-38 lub poprzez adres poczty elektronicznej

maria.kowalewska@ksiegarniaichtis.pl

§14

Księgarnia oferuje dwie formy płatności za zamówione towary:

a) za pobraniem – cenę towaru oraz opłatę należną za dostawę towaru Klient płaci przy odbiorze listonoszowi lub w urzędzie pocztowym. Klient może również zdecydować się na dostawę towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej, płacąc kurierowi przy odbiorze paczki,

b) przelewem – towar zostanie wysłany po wpłynięciu całej ceny za towar wraz z opłatą za dostawę na rachunek bankowy Księgarni.

Numer rachunku bankowego Księgarni

PKO BP oddział I Gdańsk

06102018110000020201612506


§15

1. Każdy Klient na dowód zakupu towaru otrzymuje od Księgarni fakturę VAT lub potwierdzenie zakupu. 

2. Jeśli faktura VAT ma zostać wystawiona na Klienta prowadzącego działalność gospodarczą i/lub będącego podatnikiem podatku VAT, w zamówieniu należy podać dane oraz NIP Klienta. Dokonując zakupu w Księgarni i potwierdzając złożenie zamówienia, Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.

§16

1. Księgarnia realizuje wysyłki towarów poza granicę Polski. Koszt zamówienia zostaje w takim przypadku powiększony o opłatę należną przewoźnikowi, która uzależniona jest od stawek tego rodzaju usług w kraju docelowym.

§17

Złożone zamówienie może być anulowane drogą telefoniczną poprzez kontakt z Księgarnią Ichtis mająca swą siedzibę w Gdańsku  przy ulicy Piwnej 19/21 pod numerem /58/305 84 38 lub drogą mailową: maria.kowalewska@ksiegarniaichtis.pl Anulować można zamówienia, które nie zostały jeszcze zrealizowane, przez co należy rozumieć wysłanie towaru do odbiorcy oraz gdy zostało przesłane oświadczenie rezygnacji.


§18

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru i niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić zakupiony towar. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. W celach identyfikacyjnych do zwracanego towaru należy dołączyć numer zamówienia.

2. Nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy Księgarnia zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności obejmujące cenę towaru oraz koszty wysyłki towaru do odbiorcy.

3. Jeżeli przy składaniu zamówienia Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Księgarnię, Księgarnia nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (tj. kosztów przekraczających koszty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia).

4. Klient płaci za odesłanie towaru do Księgarni. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

5. Odstąpienie od umowy dotyczącej nagrań audialnych i wizualnych oraz programów komputerowych jest możliwe, jeżeli nie zostało usunięte (otwarte) oryginalne opakowanie towaru.

6. Formularz zawierający wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zwrocie towaru jest wysyłany do Klienta pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Klienta, a także dołączany do przesyłki z zamówieniem wysyłanej do Klienta.

§19

1. W przypadku reklamacji towaru prosimy o niezwłoczne przesłanie wadliwego towaru do Księgarni. Firma nie przyjmuje jednak żadnych przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem. W celach identyfikacyjnych do reklamowanego towaru należy dołączyć numer zamówienia wraz z opisem przyczyny reklamacji.

2. W przypadku uwzględnienia reklamacji poniesione koszty przesłania reklamowanego towaru zostaną niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki odesłane na wskazane przez Klienta konto bankowe, z tym zastrzeżeniem, że zwracane będą koszty w wysokości odpowiadającej kosztom dostarczenia przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej.

3. Jeżeli reklamacja zostanie uwzględniona, towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a w przypadku braku takiej możliwości Księgarnia zwróci należność za reklamowany towar.

4. Za towar wadliwy uznaje się towar, który posiada wady fizyczne.

5. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni kalendarzowych, jednakże Księgarnia podejmuje wszelkie kroki, aby reklamację rozwiązać w najkrótszym możliwym czasie.

6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar odsyłany jest na koszt Klienta.

§20

Liczba zamawianych towarów nie jest ograniczona, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. 

§21

Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

§22

Nazwy producentów towarów oraz ich marki należą do ich właścicieli lub innych upoważnionych podmiotów i prezentowane są w Księgarni wyłącznie w celach informacyjnych.

§23

1. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2014 r., poz. 1182 z późn.zm.) dane osobowe nabywcy zostaną wprowadzone do bazy danych ksiegarniaichtis.pl wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom.

2. Każdy Klient ma między innymi prawo wglądu do swoich danych oraz do żądania ich poprawienia lub usunięcia zgodnie ze wskazaną wyżej ustawą.

§24

Wszystkie uwagi, propozycje, reklamacje i skargi prosimy kierować

 

Księgarnia Ichtis.
ul. Piwna 19/21
80-826 Gdańsk
e-mail:  maria.kowalewska@ksiegarniaichtis.pl
tel.: 58 305 84 38 w godz. 10:00 – 18:00 (pon. – pt.).