Przejdź do treści Przejdź do stopki
-5%

Uwspółcześniona Biblia Gdańska A6 – PU czarny

99.80 

Poprzednia najniższa cena: 99.80 .

Autor:
Fundacja Wrota Nadziei
Data wydania:
2017
Format:
165 x 235 mm.
Oprawa:
twarda
Liczba stron:
1360
Kategoria: ID produktu:25512

Opis

Wydana po raz pierwszy w roku 1632, Biblia Gdańska została przyjęta przez wszystkie zbory protestanckie w Polsce.

Do dzisiaj jest ona uważana za bardzo dobry przekład. Niestety, archaiczne słownictwo i gramatyka utrudniają jej zrozumienie, dlatego język został uwspółcześniony.

 

Egzemplarz zawiera cały Nowy i Stary Testament.

PISMO ŚWIĘTE

STARY I NOWY TESTAMENT

Pilnie i wiernie przetłumaczone w 1632 roku
z języka greckiego i hebrajskiego na język polski,
z uwspółcześnioną gramatyką i uaktualnionym słownictwem

 

Toruń 2017

 

 • Stary Testament
 • Księga Rodzaju……………………………. 9
 • Księga Wyjścia…………………………… 72
 • Księga Kapłańska…………………….. 123
 • Księga Liczb……………………………. 162
 • Księga Powtórzonego Prawa………. 215
 • Księga Jozuego………………………… 260
 • Księga Sędziów……………………….. 290
 • Księga Rut………………………………. 320
 • I Księga Samuela…………………….. 325
 • II Księga Samuela……………………. 365
 • I Księga Królewska………………….. 398
 • II Księga Królewska…………………. 438
 • I Księga Kronik……………………….. 475
 • II Księga Kronik………………………. 511
 • Księga Ezdrasza………………………. 554
 • Księga Nehemiasza………………….. 567
 • Księga Estery………………………….. 585
 • Księga Hioba…………………………… 595
 • Księga Psalmów………………………. 628
 • Księga Przysłów………………………. 709
 • Księga Kaznodziei……………………. 736
 • Pieśń nad Pieśniami………………… 746
 • Księga Izajasza………………………… 751
 • Księga Jeremiasza…………………… 811
 • Księga Lamentacji…………………… 878
 • Księga Ezechiela……………………… 884
 • Księga Daniela………………………… 946
 • Księga Ozeasza………………………… 965
 • Księga Joela……………………………. 974
 • Księga Amosa………………………….. 978
 • Księga Abdiasza………………………. 985
 • Księga Jonasza………………………… 987
 • Księga Micheasza…………………….. 990
 • Księga Nahuma……………………….. 995
 • Księga Habakuka…………………….. 998
 • Księga Sofoniasza………………….. 1001
 • Księga Aggeusza…………………….. 1004
 • Księga Zachariasza………………… 1006
 • Księga Malachiasza……………….. 1017

 

 • Nowy Testament
 • Ewangelia Mateusza………………. 1023
 • Ewangelia Marka…………………… 1063
 • Ewangelia Łukasza………………… 1089
 • Ewangelia Jana……………………… 1132
 • Dzieje Apostolskie…………………… 1165
 • List do Rzyman……………………… 1206
 • I List do Koryntian…………………. 1224
 • II List do Koryntian……………….. 1241
 • List do Galacjan…………………….. 1253
 • List do Efezjan………………………. 1259
 • List do Filipian………………………. 1265
 • List do Kolosan……………………… 1269
 • I List do Tesaloniczan…………….. 1273
 • II List do Tesaloniczan…………… 1277
 • I List do Tymoteusza………………. 1279
 • II List do Tymoteusza…………….. 1284
 • List do Tytusa………………………… 1288
 • List do Filemona……………………. 1290
 • List do Hebrajczyków…………….. 1291
 • List Jakuba……………………………. 1304
 • I List Piotra…………………………… 1309
 • II List Piotra…………………………. 1314
 • I List Jana…………………………….. 1317
 • II List Jana……………………………. 1322
 • III List Jana………………………….. 1323
 • List Judy……………………………….. 1324
 • Księga Objawienia…………………. 1326
 • Mapy…………………………………….. 1346